Loading...
Privacy verklaring2019-07-19T09:30:23+00:00

Privacy statement

Om onze diensten in overeenstemming met onze zorgplicht en wettelijke verplichtingen uit te kunnen voeren hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Bescherming van die gegevens en controle daarover is essentieel. In dit privacy statement beschrijven wij in het kort ons beleid ten aanzien van de bescherming van uw privacy van de bij ons bekende gegevens.

Dit privacy statement is bedoeld voor alle personen van wie Waterland Investment Services B.V. (“Waterland”) persoonsgegevens verwerkt zoals cliënten, potentiële relaties en personen die bij ons solliciteren.

Bronnen waaruit wij persoonsgegevens verkrijgen

Met persoonlijke gegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon bedoeld. De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig. Deze gegevens zijn door u aan ons verstrekt voor aanvang van en gedurende onze relatie, onder andere ter voldoening aan onze wettelijke “know your customer” verplichting en onze verplichtingen uit hoofde van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Voor dit doel verwerken wij ook informatie afkomstig van anderen, zoals sociale media, Google of de Kamer van Koophandel.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren en om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

  • toezichthouders of overheden (zoals de AFM, DNB en de Belastingdienst), wanneer dat wettelijk verplicht is. Wij onderzoeken in dergelijke gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende instantie en zien er op toe dat procedurele privacy-waarborgen in acht genomen worden. Wij zijn bijvoorbeeld, op grond van MiFID II, wettelijk verplicht uw transactiegegevens te delen met toezichthouders;
  • partijen die nodig zijn om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (zoals bijvoorbeeld de bank waar u uw geld- en effectenrekening aanhoudt, partijen die ons helpen bij het rapporteren over uw vermogen, onze IT-providers, een beleggingsfonds waarin u belegt);

∙ derden die relevant zijn voor onze dienstverlening, zoals externe fiscalisten, advocaten, accountants en family offices.

Het delen van uw persoonsgegevens met derde partijen gebeurt alleen voor de in dit privacy statement, genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacy statement vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van ons, maakt Waterland met deze derde afspraken ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter waarborging van uw, hier beschreven, privacyrechten.

Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Uw recht op privacy

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt.

Bij de inhoudelijke beoordeling van uw verzoek zullen wij uw (privacy)belangen tegen onze belangen afwegen, vanzelfsprekend met inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.

Contact en klachten

Voor vragen of uitoefening van uw privacy rechten of het indienen van een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met: Waterland Investment Services B.V.

Rik Wolters
Krijn Taconiskade 428
1087 HW Amsterdam

+31 (0)20 246 60 60

e-mail: info@waterland.co.nl

Toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt desgewenst contact opnemen met onze toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag